Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.
سه شنبه 11 مهر 1402 - 13:45

15
خرداد
نکته‌هایی که در مورد ایمنی حبوبات باید بدانید

نکته‌هایی که در مورد ایمنی حبوبات باید بدانید

طبق تعریف استاندارد ملی ایران ﺣﺒﻮﺑﺎت داﻧﻪ‎ﻫﺎی رﺳﯿﺪه ارﻗﺎم ﻋﺪس، ﻟﻮﺑﯿﺎ، ﻧﺨﻮد، ﻟﭙﻪ، ﻣﺎش و ﺑﺎﻗﻼ اﺳﺖ. لوبیا شامل ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻮﺑﯿﺎی ﺳﻔﯿﺪ، ﻟﻮﺑﯿﺎی ﻗﺮﻣﺰ، ﻟﻮﺑﯿﺎی ﭼﯿﺘﯽ، ﻟﻮﺑﯿﺎی ﭼﺸﻢ ﺑﻠﺒﻠﯽ، ﻟﻮﺑﯿﺎی کشاورزی

دکتر پیمان غلام نژاد : متخصص بهداشت مواد غذایی ؛ کارشناس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی ؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

تحریریه زندگی آنلاین : طبق تعریف استاندارد ملی ایران ﺣﺒﻮﺑﺎت داﻧﻪ‎ﻫﺎی رﺳﯿﺪه ارﻗﺎم ﻋﺪس، ﻟﻮﺑﯿﺎ، ﻧﺨﻮد، ﻟﭙﻪ، ﻣﺎش و ﺑﺎﻗﻼ اﺳﺖ. لوبیا شامل ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻮﺑﯿﺎی ﺳﻔﯿﺪ، ﻟﻮﺑﯿﺎی ﻗﺮﻣﺰ، ﻟﻮﺑﯿﺎی ﭼﯿﺘﯽ، ﻟﻮﺑﯿﺎی ﭼﺸﻢ ﺑﻠﺒﻠﯽ، ﻟﻮﺑﯿﺎی کشاورزی و لوبیا سویا می‎باشد. ﻟﻮﺑﯿﺎی ﮐﺸﺎورزی ﮐﺮم رﻧﮓ ﺑﻮده و از اﻧﻮاع ﻟﻮﺑﯿﺎ، ﮐﻤﯽ درﺷﺖ‎ﺗﺮ ﻣﯽ‎ﺑﺎﺷﺪ.

 

نخود

نخود داﻧﻪ ﮔﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﯾﮑﺴﺎﻟﻪ ﮐـﻪ دو ﻟﭙﻪ ﺑﻮده، و ﻟﭙﻪ‎ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ‎ای ﮐﺎﻣﻞ، ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﺴﺒﯿﺪه‎اﻧﺪ و داﻧﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺼـﺮف ﺧـﻮراک اﻧﺴﺎن ﻣﯽ‎رﺳﺪ. ﻧﺨﻮد از دﯾﺪ رﻧﮓ، ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه، ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ‎ﺷﻮد؛ ﻧﺨﻮد ﺗﯿﭗ ﮐﺎﺑﻠﯽ که اکثراً دارای ﭘﻮﺳﺖ زرد ﯾﺎ ﮐﺮم رﻧﮓ ﺑﻮده و عموماً داﻧﻪدرﺷﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﻧﺨﻮد در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺨﻮد ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. گروه دیگر ﻧﺨﻮد‎هایی که اکثراً دارای ﭘﻮﺳﺖ رﻧﮕﯿﻦ (ﻗﻬﻮه‎ای ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ ﺳﯿﺎه) ﺑﻮده و معمولاً دارای داﻧﻪ‎ﻫﺎی رﯾﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﻟﭙﻪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﯽ‎ﮔﯿﺮﻧﺪ.

بیشتربخوانید:

رابطه سویا با سرطان پستان

 

 

باقلا

باقلای خشک در مراحل ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از رﺷﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻪداری و ﻣﺼﺮف ﺑﻪ سه ﺻﻮرت  ﺑﺎﻗﻼی ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ  یا بدون پوست ﺧﺸﮏ و باقلای رسیده ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ‎ﺷﻮد. ﺑﺎﻗﻼی ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ داﻧﻪ‎ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﮐﺎﻣﻞ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﻧﮓ داﻧﻪ آن ﺳﺒﺰ اﺳﺖ، ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺑﯿﺮون آوردن داﻧﻪ‎ﻫﺎ از ﻏﻼف، ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ روی داﻧﻪ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ‎ﺷﻮد. ﺑﺎﻗﻼی ﺳﺒﺰ ﺑدون ﭘﻮﺳﺖ داﻧﻪ‎ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﮐﺎﻣﻞ، برداشت شده و ﭘﺲ از ﺑﯿﺮون آوردن داﻧﻪ‎ﻫﺎ از ﻏﻼف، ﭘﻮﺳﺖ روی داﻧﻪ را ﻧﯿﺰ ﺟﺪا ﮐﺮده و ﺑﺪون ﭘﻮﺳﺖ روی داﻧﻪ ﺧﺸﮏ ﻣﯽ‎ﺷﻮد و ﻣﯽ‎ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻟﭙﻪ ﺑﺎﺷﺪ. باقلای رسیده داﻧﻪ‎ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺎﻣﻞ رﺳﯿﺪه، رﻧﮓ آن زرد ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺧﺎرج ﮐﺮدن داﻧﻪ‎ﻫﺎ از ﻏﻼف، ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺪون ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻟﭙﻪ، ﺧﺸﮏ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

جهت تولید حبوبات با کیفیت مناسب انجام عملیات‎های مختلف ضروری است.

عملیات خوب بهداشتی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻏـﺬا، در ﺗﻤـﺎم ﻣﺮاﺣـﻞ زﻧﺠﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

عملیات خوب کشاورزی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ (ﮐﺎﺷﺖ، داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ، ﺟﺪاﺳﺎزی، ﺑﺴﺘﻪ‎ﺑﻨﺪی و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ) ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی، در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﻮﺻﯿﻪ‎ﻫﺎی ﻻزم، و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ آﻻﯾﻨﺪه‎ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ، ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی، ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺧﺎص که در زنجیره غذایی ضروری است، می‌باشد. در زﻣﺎن ﮐﺎﺷﺖ، داﺷﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ، اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﯽ‎ﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮوﺑـﯽ، اﻧﮕﻠـﯽ و ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺤﺼـﻮل وﺟﻮد دارد. ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده‎ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺒﻮﺑﺎت ﻣﯽ‎ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ زﻣﯿﻦ، ﮐﻮد، آب آﺑﯿﺎری، ﻣﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ (ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺖ‎ﮐﺶ‎ﻫﺎ)، ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ از ﺳﻮی ﮐﺎرﮔﺮان، ﻧﺤـﻮه ﺑﺮداﺷـﺖ، ﺟـﺎ‎ﺑـﻪ‎ﺟـﺎﯾﯽ و ذﺧﯿﺮه‎ﺳﺎزی، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد. استفاده از آب آشامیدنی در آبیاری و رعایت الزمات قوانین ملی در مصرف انواع کود و سموم در تولید محصول بهداشتی بسیار مؤثر است.

بیشتربخوانید:

آشنایی با فواید شگفت‌انگیز نخود فرنگی

 

 

 

عدس

داﻧﻪ ﮔﯿﺎه ﻋﺪس دو ﻟﭙﻪ ﺑﻮده، و ﻟﭙﻪ‎ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ‎ای ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﭼﺴﺒﯿﺪه‎اﻧﺪ و داﻧﻪ آن ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﮐﯽ دارد. ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺪس از ﻧﻈﺮ رﻧﮓ، ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازه ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ‎ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از ارﻗﺎم ﻋﺪس، دال ﻋﺪس ﯾﺎ ﻣﺎش ﻗﺮﻣﺰ است که بدون پوست و به رنگ نارنجی بوده و اندازه آن کمی از عدس معمولی کوچک‎تر می‎باشد.

 

 اصول انبارداری صحیح

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ نگهداری ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در اﻧﺒﺎر، و رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎ، رطوبت و همچنین طرز چیدن و قرار گرفتن مواد غذایی در انبار که مانع از رشد و گسترش میکروارگانیزم‎ها و سایر آلاینده‎های مواد غذایی گردد. تمهیدات لازم جهت جلوگیری از ورود پرندگان و حیوانات موذی به انبار باید صورت پذیرد.

بیشتربخوانید:

آشنایی با مضرات و خواص لوبیا چشم بلبلی

با لوبیا چیتی خوش اندام شوید

 

 

 

 

 نکات مهم هنگام خرید حبوبات

ویژگی‎های میکروب‎شناسی و میزان سموم موجود در انواع حبوبات باید با قوانین ملی مطابقت داشته باشد. معمولاً سلامت و عدم آلودگی به انواع میکروب‎ها و سموم در آزمایشگاه‎های کنترل غذا مشخص می‎گردد و به دلیل عدم مشخص شدن این آلودگی‎ها در ظاهر محصول، مقتضی است مصرف‎کنندگان، حبوبات مورد نیاز خود را از محل‎های عرضه معتبر خریداری نمایند.

برخی عیوب موجود در انواع حبوبات موجب كاهش كمی و كیفی محصول گردیده و ارزش اقتصادی آن را كاهش می‎دهد. معمولاً این عیوب در ظاهر حبوبات مشخص می‎گردد و مصرف کننده با مشاهده آن می‎تواند درباره خریداری آن تصمیم بگیرد. این عیوب عبارتند از:

 

 آفت

آفت به وجود هر گونه موجود زنده در هر یك از مراحل زندگی كه از مواد غذایی تغذیه نموده و یا روی آن زندگی كرده و هنگام برداشت، نگهداری، ترابری موجب آلودگی و كاهش کیفیت آن می‎گردد، گفته می‎شود.

 

 آفت‎زدگی

آفت‎زدگی به زیان برخاسته از فعالیت آفات كه بدون بهره‎گیری از ریزبین یا ابزار كمكی بر روی میوه خشک در درون یا برون میوه دیده شود، گفته می‎شود. این زیان‎ها به شكل حفره‎های محل تغذیه، وجود تنیده‎ها، پوسته‎های لاروی، شفیرگی، تخم یا كپك‎زدگی و مانند آن دیده می‎شود.

 

 آسیب‎دیدگی

ﻣﻨﻈﻮر آﺳﯿﺐ‎ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﭙﮏ‎ﻫﺎ، ﺣﺸﺮات و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺣﺒﻮﺑﺎت اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﺣﺒﻮﺑﺎت آﺳﯿﺐ‎دﯾﺪه، معمولاً ﮐﻢ وزن ﺷﺪه و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن ﻣﯽ‎ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﺟﺪاﺳﺎزی ﺣﺒﻮﺑﺎت آﺳﯿﺐ دﯾﺪه، ﻣﯽ‎ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻮا اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

 بیشتربخوانید:

با خواص لوبیا سیاه آشنا شوید

 

 

 

 مواد خارجی

به هرگونه مواد نابجا، پاره‎های پوست و دم جدا شده آن مانند پاره‎های اندام‎های گیاهی، حشرات مرده، شن، سنگ‎ریزه، كاه، خاك و خاشاك كه به صورت آزاد در حبوبات دیده شود، گفته می‎شود.

 

 فواید مصرف حبوبات

بیماری‎های قلبی عروقی به عنوان یک سوم عامل اصلی مرگ و میر در سراسر جهان می‎باشد. چاقی یک عامل ایجاد کننده خطر برای ایجاد و پیشرفت بیماری‎های قلبی و عروقی، فشار خون بالا و دیابت نوع دو می‎باشد. با این حال چاقی به دلیل گسترش زندگی شهر نشینی با سرعت شگفت‎انگیزی در حال افزایش است. جوانانی که دارای اضافه وزن یا چاق هستند، احتمال بیشتری برای حفظ وزن اضافی بدن در بزرگسالی دارند و با پیامدهای سلامتی قابل توجه و زودرس از جمله بیماری قلبی، سرطان و آرتروز مواجه می‎شوند. در این بین ارتباط بین کیفیت پایین رژیم غذایی، وزن اضافی بدن و بیماری به وضوح ثابت شده است.

رژیم‎های غذایی که شامل غذاهای گیاهی بیشتر و چربی اشباع کمتر می‎باشند، سبب پیشگیری و مدیریت بیماری‎های مزمن مرتبط با تغذیه می‎شوند. اصول تغذیه مبتنی بر افزایش میزان گیاهان در غذا شامل تاکید زیاد بر غلات کامل، میوه‌ها، سبزیجات، لوبیا و حبوبات، آجیل و دانه‌ها، گیاهان، ادویه‌ها و روغن‌های گیاهی با مصرف محدود گوشت و فرآورده‌های گوشتی است. حبوبات و لوبیا هم به عنوان مواد غذایی گیاهی و هم به عنوان جایگزین گوشت شناخته می‎شوند، زیرا دارای مواد مغذی مفیدی مانند پروتئین، آهن و روی هستند. الگوهای غذایی گیاهی که شامل لوبیا و حبوبات می‎شود، مدیریت وزن بدن را بهبود می‎بخشد و احتمالاً اثرات و پیامدهای چاقی مرتبط با خطر بیماری‎های غیرواگیر و مسری را کاهش می‎دهد.

همچنین مطالعات نشان داده که مصرف مقدار مناسب فیبر به خصوص از طریق حبوبات تأثیر زیادی در کاهش خطر ابتلا به سرطان دارد.

برچسب ها: رژیم غذایی، چاقی، عدس، سرطان، گیاهخواری، فیبر، سویا، پیری زودرس، لوبیا چیتی، نخود، حبوبات، لوبیا، لپه، دکتر پیمان غلام نژاد تعداد بازديد: 209 تعداد نظرات: 0

نظر شما درباره این مقاله چیست؟

فیلم روز
تصویر روز