Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.
شنبه 7 خرداد 1401 - 11:22

30
بهمن
عملکرد متقابل ژنوم ،میکروبیوم،سبک‌زندگی وغذا

عملکرد  متقابل ژنوم ،میکروبیوم،سبک‌زندگی وغذا

د ر تحلیل نتایج به د ست آمد ه، به طور بارزی نمایان گرد ید ه بود  افراد ی که عاد ت به میل کرد ن ماست و د وغ‌های حاوی لاکتوباسیل د ر وعد ه‌های غذایی خود  د اشتند ، نه تنها د ارای پوستی شفاف و قابل‌انعطاف و صاف نسبت به گروه‌های د یگر بود ند.

د ‌کتر سید ‌ضیاءالد ین  مظهری : متخصص تغذیه و رژیم د ‌رمانی ؛ نائب‌رئیس انجمن علمی پیشگیری و د ‌رمان چاقی

 

تحریریه زندگی آنلاین : د ر تحلیل نتایج به د ست آمد ه، به طور بارزی نمایان گرد ید ه بود  افراد ی که عاد ت به میل کرد ن ماست و د وغ‌های حاوی لاکتوباسیل د ر وعد ه‌های غذایی خود  د اشتند ، نه تنها د ارای پوستی شفاف و قابل‌انعطاف و صاف نسبت به گروه‌های د یگر بود ند ، بلکه د ر کاهش وزن نیز موفق‌تر بود ه و ماند گاری نتایج به د ست آمد ه نیز طولانی‌مد ت‌تر از سایر افراد  تحت پوشش این پژوهش انجام د اد ه شد ه د ر د انشگاه هاروارد  بود ه است. موضوع قابل توجه و تعجب‌آور، عد م ارتباط میزان د رصد  چربی ماست‌های مصرف شد ه با نتایج به د ست آمد ه بود  که نشان می‌د اد  میزان انرژی حاصل از میل کرد ن ماست‌های پرچرب، نیم‌چرب و یا کم‌چرب پرپروتئین، هیچ نقشی د ر نتایج به د ست آمد ه ند اشته، بلکه میزان و تراکم لاکتوباسیل‌های تخمیر‌کنند ه اثرگذارتر بود ه است و این موضوع که د ر پروسه کاستن از وزن، لاکتوباسیل‌ها یکی از عوامل کمکی محسوب می‌گرد ند ، از طرف پژوهشگران متعد د  و تجربیات مختلف نیز مورد  تأیید  قرار د اد ه شد ه است. این تأثیر لاکتوباسیل‌ها د ر شرکت‌کنند گان خانم، د ارای اثرات چشمگیرتر و بارزتری نسبت به گروه شاهد  د ر کاهند گی وزن، تثبیت سلامتی و ماند گاری نتایج به د ست آمد ه بعد  از خاتمه اجرای برنامه رژیم کاهند ه وزن بود ه است.

  بیشتربخوانید:

10ماده غذایی برای تقویت انرژی

 

 

مروری بر پژوهش‌های انجام شد ه د ر قبال اثرات قند  و شکر

یک محقق د انمارکی به نام کناپ (knap)، 500 نفر از افراد  چاق را د ر سنین بین 20 تا 50 سال به طور تصاد فی به چهار گروه تقسیم نمود . این چهار گروه د اوطلبی د ر طول شش ماه بد ون اینکه عاد ات غذایی روزمره خود  را تغییر بد هند ، یک لیتر نوشید نی را به صورت زیر اضافه بر منوی غذایی قبلی خود  می‌بایست به مصرف برسانند .

الف- گروه اول: د ر طول این شش ماه علاوه بر برنامه غذایی گذشته خود ، یک لیتر کولا بنوشند .

ب- گروه د وم: به جای کولا یک لیتر شیر کم‌چرب (یک و نیم د رصد ) نوشید ند .

ج- گروه سوم: به مقد ار یک لیتر د ر روز، کولای لایت یا رژیمی نوشید ند .

د - گروه چهارم: روزانه یک لیتر آب نوشید ند .

د ر این چهار نوع نوشید نی هم حجم، آب و کولای رژیمی فاقد  انرژی، ولی یک لیتر کولای معمولی حاوی قند  د ارای 440 کیلوکالری و یک لیتر شیر یک و نیم د رصد  چربی، 460 کیلوکالری انرژی بیشتر د ر اختیار مصرف‌کنند گان قرار می‌د اد . نتایج به د ست آمد ه بعد  از نیم سال نشان د اد  د ر گروه (یک) با یک لیتر کولای حاوی قند ، میزان تری‌گلیسیرید  خون 32 د رصد  و کلسترول تام 11 د رصد  افزایش یافته بود  و تغییری د ر سه گروه د یگر از این بابت ایجاد  نشد ه بود . از بعد  میزان انباشت چربی د ر کبد  گروه‌های چهارگانه، د ر گروه یک (کولانوش‌ها) با مقایسه با گروه شیر‌نوش‌ها 143 د رصد  افزایش چربی مشاهد ه می‌شد . د ر صورتی که میزان چربی د ریافتی هر چهار گروه د ر یک سطح بود ، ولی د ر قبال کولا‌نوش‌ها انباشت چربی د ر کبد  و حفره شکم به نحو بارزی بیشتر بود .

 بیشتر بخوانید:

تفاوت امگا3 گیاهی و حیوانی

 بررسی د یگری د ر د و گروه د اوطلب به مد ت د ه هفته به انجام رسانید ه شد . یکی از گروه‌ها د ر هر سه وعد ه یک لیوان شربت با گلوکز فراوان و گروه د یگر هر وعد ه‌ای یک لیوان به همان مقد ار فروکتوز جایگزین نمود ند . نتایج به د ست آمد ه نشان می‌د اد  تمامی شرکت‌کنند گان هر د و گروه افزایش وزن پید ا کرد ه بود ند . با این تفاوت که د ر گروه د ریافت‌کنند ه گلوکز، انرژی حاصل از این د ریافت به صورت افزایش چربی زیر پوستی تجلی پید ا کرد ه و د ر گروه مقایسه یعنی د ریافت‌کنند گان فروکتوز، نه تنها چربی‌های حاصل از اضافه د ریافت انرژی د ر حفره شکم تجمع یافته بود ، بلکه به میزان چربی کبد  نیز افزود ه شد ه بود  و موجبات مقاومت به انسولین را د ر سلول‌های کبد ی فراهم نمود ه و سطح LDL را نیز د ر گرد ش خون بالا برد ه بود .

 

د ر د انشگاه استنفورد  کالیفرنیا، پژوهشگران تعد اد  سیصد  خانم چاق را به طور اتفاقی د ر چهار گروه مختلف قرار د اد ند  و رژیم‌های لاغری مختلفی را از رژیم پرپروتئین اتکینز گرفته تا رژیم‌های کم‌چرب به شرکت‌کنند گان تجویز کرد ند  و د ر پایان یکسال، نتایج حاصل از این تحقیق را د ر بین چهار گروه شرکت‌کنند ه با یکد یگر مقایسه نمود ند .

گرچه د ر بین انواع رژیم‌های تجویزی از بعد  صوری و ظاهری رژیم اتکینز تاثیرگذارتر به نظر می‌رسید ، ولی با کمال تعجب مشاهد ه کرد ند  که د ر بین رژیم‌گیرند گان تعد اد ی از خانم‌ها د ر طول یک سال، هیچ تغییری از نظر کاهش وزن نکرد ه بود ند ، حتی بود ند  افراد ی که به جای کاهش وزن افزایش وزن نیز پید ا کرد ه بود ند .

 جای تعجب بود  که د ر گروه اجرا کنند ه رژیم‌های کاهش وزن کم‌چربی نیز چنین پد ید ه‌ای رخ د اد ه بود  و حتی د ر د یگر رژیم‌ها نیز نتایج مشابهی د ید ه می‌شد . از آنجایی که پژوهشگران قبل از اجرای برنامه تد وینی پارامترهای مایعات بد ن آنها را از بعد  بیوشیمی مشخص نمود ه بود ند ، اقد ام به مقایسه نتایج به د ست آمد ه با پارامترهای زیست‌شیمیایی شرکت‌کنند گان نمود ند  و متوجه گرد ید ند  بانوانی که د ر قبال انسولین سلول‌های بد ن‌شان حساسیت بیشتری د اشته، از رژیم‌های کم‌چربی بهتر از رژیم‌های فقیر از کربوهید رات جواب گرفته بود ند . برعکس این موضوع، د ر بانوانی که مشاهد ه می‌شد  گیرند ه‌های سلول‌های آنها د ر قبال میزان انسولین مقاوم‌تر بود ه، به رژیم‌های کم‌چربی عکس‌العملی نشان ند اد ه و از میزان وزن آنها کاسته نشد ه بود . چنین نتایج متفاوتی را د ر د انشگاه‌های د یگر نیز مشاهد ه نمود ه بود ند  که با تلفیق نتایج به د ست آمد ه و مقایسه و مقابله آنها این طور نتیجه‌گیری می‌شود  کرد  که افراد  مختلف که با خواستگاه‌های موروثی و ژنتیکی و عاد ات غذایی مختلف د چار مقاومت به انسولین می‌باشند ، د ر قبال رژیم‌های پرکربوهید رات یک نوع عد م تحمل نشان می‌د هند . برعکس این گروه، کسانی که د ر قبال عملکرد  انسولین حساس می‌باشند  و هیچ‌گونه مقاومتی د ر گیرند ه سلول‌های آنها وجود  ند ارد ، می‌توانند  رژیم‌های پرکربوهید رات را به راحتی تحمل کرد ه و بد ون هیچ کم و کاستی تراکم زیاد  کربوهید رات را به راحتی جفت و جور نمایند .

 

 بیشتر بخوانید:

با رعایت این 3 نکته 30 کیلو وزن کم کنید!

روش هایی برای جلوگیری از چاق شدن در روزهای قرنطینه

 

 

برچسب ها: رژیم غذایی، چاقی، د ‌کتر سید ‌ضیاءالد ین مظهری تعداد بازديد: 192 تعداد نظرات: 0

نظر شما درباره این مقاله چیست؟

فیلم روز
تصویر روز