Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.
شنبه 28 فروردین 1400 - 14:58

14
اسفند
زنجبیل و فشار خون بالا

زنجبیل و فشار خون بالا

فشار خون بالا یک بیماری خاموش است و بسیاری از افراد  مبتلا هیچ علائمی ند ارند . ممکن است تا آشکار شد ن علائم، د ه‌ها سال طول بکشد ، بنابراین بهترین راه آگاهی از ابتلا به فشار خون بالا اند ازه‌گیری منظم آن است.

الهه عسگری : د انشجوی کارشناسی ارشد  تغذیه ؛ از د انشگاه علوم پزشکی تهران

 

تحریریه زندگی آنلاین : فشار خون بالا یک بیماری خاموش است و بسیاری از افراد  مبتلا هیچ علائمی ند ارند . ممکن است تا آشکار شد ن علائم، د ه‌ها سال طول بکشد ، بنابراین بهترین راه آگاهی از ابتلا به فشار خون بالا اند ازه‌گیری منظم آن است. فشار خون بالا یا پرفشاری خون، یک مشکل سلامت جهانی است که شیوع آن د ر د نیا رو به افزایش است. برآورد ها نشان می‌د هد  که حد ود  1 میلیارد  نفر د ر کل د نیا از این بیماری رنج می‌برند  و پیش‌بینی می‌شود  که این تعد اد  به بیش از 1.5 میلیارد  نفر تا سال 2025 برسد . پرفشاری خون یک عامل خطرناک برای نارسایی کلیوی، سکته مغزی، بیماری‌های قلبی و ... می‌باشد .

 بیشتر بخوانید:

باید و نبایدهای مصرف زنجبیل برای سلامتی

 

 

کنترل فشار خون بالا

رویکرد های مقابله با فشار خون بالا د ر جامعه متفاوت است. د ر بیشتر د ستورالعمل‌های استاند ارد  برای مراقبت‌های پزشکی فشاری خون بالا، اصلاح شیوه زند گی مانند  تغییر رژیم غذایی (افزایش مصرف میوه‌های تازه، سبزیجات، لبنیات کم‌چربی و کاهش سد یم) و ورزش و همچنین مد اخلات د ارویی توصیه می‌شود . د ر این میان، د ر جامعه، علاقه به استفاد ه از ترکیبات طبیعی کاهش د هند ه فشار خون به جای د ارود رمانی وجود  د ارد . از طرفی، با توجه به توسعه وسایل ارتباط‌جمعی و استفاد ه از فضای مجازی اطلاعات وسیعی د ر مورد  استفاد ه از ترکیبات گیاهی د ر اختیار عموم مرد م قرار می‌گیرد  و عامه مرد م از آنها کسب اطلاع می‌کنند  و آنها را به کار می‌بند ند .

یکی از مواد  گیاهی که د ر این زمینه مورد  توجه قرار می‌گیرد ، زنجبیل است، البته اطلاعات ضد  و نقیضی د ر این مورد  از منابع اطلاعاتی متفاوت به مرد م د اد ه می‌شود .

 برخی زنجبیل را افزایش‌د هند ه فشار خون معرفی کرد ه و توصیه می‌کنند  افراد  مبتلا به پرفشاری خون آن را از رژیم غذایی روزانه خود  حذف کنند  و برعکس گروهی آن را د اروی گیاهی مفید  د ر کاهش فشارخون می‌د انند  و توصیه می‌کنند  افراد  مبتلا به پرفشاری خون آن را حتماً د ر رژیم غذایی روزانه خود  بگنجانند . لازم است توجه بفرمایید  هر مطلب ارائه شد ه د ر فضای مجازی قابل اطمینان نیست و لازم است به اطلاعات ارائه شد ه با منبع موثق اعتماد  گرد د  تا خد ایی ناکرد ه ضررهای غیر قابل جبران متحمل نشویم.

 

 

و اما د ر مورد  زنجبیل؛

زنجبیل با نام علمی Zingiber officinale از زمان‌های د ور به کار برد ه می‌شد ه و هنوز هم جایگاه باارزشی د ارد . د ر ایران باستان نیز این گیاه با نام ژنگویر شناخته و استفاد ه می‌شد ه است. زنجبیل از ایران و کشورهای عربی به غرب رفته است. پزشکی یونانی به نام «د یوسکورید س» اولین بار خواص د رمانی زنجبیل را ثبت کرد ، گرچه صد ها سال پیش از آن این گیاه معطر از کشورهای خاور د ور به اروپا صاد ر می‌شد  و به عنوان یک ماد ه اولیه آشپزی شناخته شد ه بود . گیاه زنجبیل بسیار به سرما و کم‌آبی حساس است. امروزه این گیاه د ر بیشتر مناطق استوایی کشت می‌شود  و معمولاً د ر جنوب هند  که باران‌های موسمی د ارد  و یا د ر اقلیم‌های مشابه هم رشد  خوبی د ارد .

 بیشتربخوانید:

بااین داروی گیاهی درد‌های روماتیسمی را فراموش کنید

 

 

 

 خواص زنجبیل

زنجبیل از بیشترین اد ویه‌ها و گیاهان د ارویی مصرفی د ر سراسر د نیا، به ویژه د ر کشورهای آسیایی است. متخصصان طب هند ی، زنجبیل را د اروی جهانی می‌نامند . قسمت مورد  استفاد ه زنجبیل ساقه متورم زیرزمینی آن است که ریزوم نامید ه می‌شود .

به طور سنتی، این اد ویه برای د رمان بیماری‌های عصبی، مشکلات د ستگاه گوارش، آب مروارید ، روماتیسم، د یابت و حالت تهوع ناشی از بارد اری و شیمی‌د رمانی مصرف می‌شود . علاوه بر این، زنجبیل حاوی ترکیبات فنولی فعال است که د ارای آنتی‌اکسید ان، ضد ‌التهاب و ضد ‌سرطان است.

 

 

اثر زنجبیل بر روی فشار خون

با بررسی مطالعات انجام شد ه د ر مورد  اثر مصرف زنجبیل بر فشار خون، متوجه می‌شویم که این مطالعات بر روی افراد  با سن و جنس و وضعیت سلامتی متفاوت بود ه است، همچنین د وز (مقد ار) تجویزی زنجبیل هم به افراد  مورد  مطالعه، بسیار متنوع بود ه است و شاید  وجود  تفاوت د ر نتایج به د ست آمد ه از مطالعات مختلف به علت همین موارد  باشد ، اما برای رسید ن به نتیجه کاربرد ی د ر این مورد ، لازم است به نتایج به د ست آمد ه از یک مطالعه مروری که به تجزیه و تحلیل مطالعات انجام شد ه پرد اخته و د ر سال 2019 به چاپ رسید ه است، بپرد ازیم؛ این مطالعه با بررسی 6 مطالعه بالینی انجام شد ه نشان می‌‌د هد  زنجبیل به ویژه می‌تواند  د ر افراد  با میانگین سنی 50 سال و جوان‌تر د ر یک د وره مصرف حد اقل 8 هفته با د وز یا مقد ار مصرف حد اقل 3 گرم د ر روز، فشارخون سیستولیک و د یاستولیک را کاهش د هد ، بنابراین زنجبیل بر پرفشاری خون اثر مطلوب د ارد .

 

نکات مهم

اما باید  توجه د اشت که شما ممکن است به زنجبیل حساس باشید  و نسبت به آن واکنش نشان د هید . به علاوه زنجبیل ممکن است ریفلاکس معد ه را د ر برخی افراد  بد تر کند . زنجبیل می‌تواند  زمان خونریزی را کاهش د هد  و باید  د ر مصرف آن همراه با د اروهای رقیق‌کنند ه خون مانند  وارفارین (کوماد ین) یا آسپرین احتیاط شود ، لذا قبل از مصرف مکمل زنجبیل با پزشک خود  مشورت نمایید .

 

بیشتربخوانید:

دمنوش رزماری و دمنوش زنجبیل مخصوص روزهای پاییزی

 

 

برچسب ها: فشار خون، فشار خون بالا، درمان فشار خون، زنجبیل، دمنوش زنجبیل تعداد بازديد: 104 تعداد نظرات: 0

نظر شما درباره این مقاله چیست؟

فیلم روز
تصویر روز