Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.
یکشنبه 5 تیر 1401 - 14:56

5
اسفند
تأثیرمد یریت وزن د ختران بر روزهای طلایی‌ نوزاد

تأثیرمد یریت وزن د ختران بر روزهای طلایی‌ نوزاد

بد ون ترد ید ، یكی از بزرگ‌ترین آرزوهای زنان، به د نیا آورد ن نوزاد ی سالم است. بد ین جهت تمامی ماد ران تلاش می‌کنند  تا با عوامل مؤثر برای د اشتن د وران بارد اری سالم و آسان آشنا شوند  و تا جای ممكن، از عوامل زیان‌آور د وری جویند .

غزاله اسلامیان : د کتری تخصصی علوم تغذیه ؛ گروه تغذیه بالینی و رژیم د رمانی د انشگاه علوم پزشکی شهید  بهشتی

 

تحریریه زندگی آنلاین : بد ون ترد ید ، یكی از بزرگ‌ترین آرزوهای زنان، به د نیا آورد ن نوزاد ی سالم است. بد ین جهت تمامی ماد ران تلاش می‌کنند  تا با عوامل مؤثر برای د اشتن د وران بارد اری سالم و آسان آشنا شوند  و تا جای ممكن، از عوامل زیان‌آور د وری جویند . د ر سومین یاد د اشت تغذیه‌ای د ر ارتباط با 1000 روز طلایی زند گی، به اهمیت مد یریت وزن ماد رانِ آیند ه، خواهیم پرد اخت.

 بیشتربخوانید:

راه های افزایش وزن نوزاد از یک هفتگی تا یک سالگی

 

 

چاقی و اضافه وزن

اپید می‌های جهانی اضافه وزن و چاقی به یکی از بزرگ‌ترین معضلات بهد اشت عمومی د ر سراسر جهان تبد یل شد ه و شیوع آن د ر میان زنان د ر سنین باروری رو به افزایش گزارش شد ه است. همراه با شیوع چاقی و اضافه وزن د ر زنان، شیوع اختلالات تخمک‌گذاری د ر زنان د ر سنین باروری نیز بالا گزارش شد ه است که یکی از علل شایع ناباروری زنان به شمار می‌آید  و اکثر این زنان مبتلا به ییماری سند رم تخمد ان پلی‌کیستیک هستند .

 

چاقی و اختلالات تخمک‌گذاری

چاقی با ایجاد  اختلال د ر فرآیند  تخمک‌گذاری می‌تواند  منجر به ناباروری د ر زنان شود  و د ر صورتی که ماد ر چاق مبتلا به سند رم تخمد ان پلی‌کیستیک بارد ار شود ، تأثیرات منفی بر سـلامت جنـین و مـاد ر مانند  افزایش خطر سقط، زایمان زود رس و ابتلا به د یابت و پرفشاری خون بارد اری د ارد  و همه این موارد  بار اقتصاد ی زیاد ی به خانواد ه و جامعه تحمیل می‌کند  و عوارضی را برای ماد ر، جنین و نـوزاد  به د نبال خواهد  د اشت.

بر اساس یافته‌های مطالعات، همزمان با افزایش نمایه تود ه بد نی پاسخ به د رمان‌های ناباروری نیز کاهش می‌یابد . د ر صورت عد م توجه و د رمان به موقع این بیماری، مبتلایان د ر معرض خطر ابتلا به سرطان‌های سینه و رحم قرار د ارند ، بنابراین کاهش وزن صحیح و اصولی د ر بیماران چاق مبتلا به اختلالات تخمک‌گذاری، از مهم‌ترین اقد امات د رمانی است و مد یریت وزن د ختران و زنان به چرخه‌های قاعد گی منظم و تخمک‌گذاری‌های فعال کمک می‌کند . همچنین زنان مبتلا به سند رم تخمد ان پلی‌کیستیک باید  قبل از تصمیم به بارد اری نسبت به کاهش وزن اقد ام کنند .

زنانی که وابستگان د رجه یک آن‌ها به این بیماری مبتلا هستند  باید  بیش از سایرین نسبت به تغییرات وزنی و رعایت رژیم غذایی حساسیت نشان د هند .

افزایش تود ه چربی بد ن باعث افزایش احتمال مقاومت به انسولین و افزایش هورمون‌های مرد انه می‌گرد د  که می‌تواند  منجر به اختلال د ر تخمک‌گذاری شود .

 ترشح هورمون‌های مرتبط با باروری تحت تأثیر پیام‌هایی قرار د ارند  كه این پیام‌های نشان‌د هند ه میزان مواد  مغذی د ر د سترس است، بنابراین هر نوع سوء‌تغذیه بر عملكرد  هورمون‌های د خیل د ر تخمک‌گذاری اثر می‌گذارند . گرسنگی‌های طولانی‌مد ت، سوء‌تغذیه سلولی و بی‌نظمی د ر د ریافت مواد  مغذی د ر فرآیند  تخمک‌گذاری فعال، اختلال ایجاد  می‌كند  و این وضعیت د ر بیماران چاقی كه مشكل تخمك‌گذاری د ارند ، شایع‌تر است.

 متأسفانه بسیاری از افراد ی که می‌خواهند  اقد ام به کاهش وزن کنند ، به د نبال روش‌هایی هستند  که د ر مد ت زمان بسیار کوتاه به وزن مورد  نظر خود  برسند  و د ر مورد  عوارض ناشی از رژیم‌های غلط آگاهی ند ارند . حد اکثر کاهش وزنی که برای افراد  بر اساس میزان اضافه وزن، بیماری‌ها و فعالیت بد نی توصیه می‌شود ، چهار کیلوگرم د ر ماه است، بنابراین توصیه می‌شود  افراد  برای کاهش وزن به متخصصان تغذیه مراجعه کنند  و پس از د ستیابی به وزن مناسب با پیروی از الگوهای سالم غذایی و افزایش فعالیت بد نی تلاش کنند  د ر محد ود ه وزن طبیعی باقی بمانند  و مجد د اً د چار افزایش وزن نشوند .

 بیشتربخوانید:

قد و وزن کودکان از تولد تا بزرگسالی

 

 

کنترل وزن د ختران از سنین کود کی و نوجوانی

همچنین یکی از عوامل مهم د ر پیشگیری از اختلالات تخمک‌گذاری، کنترل وزن د ختران از سنین کود کی و نوجوانی است. شانس ابتلا به اضافه وزن و چاقی د ر کود کانی که د ر 6 ماه اول به طور انحصاری با شیر ماد ر تغذیه می‌شوند  د ر مقایسه با کود کان غیر شیرماد ر خوار کمتر است. الگوی غذایی ناد رست به ویژه د ر د وران شروع تغذیه تکمیلی، رفتارهای غذایی ناد رست د ر خانواد ه با توجه به الگوگیری کود کان، د ریافت زیاد  تنقلات ناسالم و فست‌فود ها د ر د وران کود کی، استرس، اختلالات خواب و فعالیت بد نی پایین د ر بروز اضافه وزن و چاقی کود کان و نوجوانان نقش تأثیرگذاری د ارند  و والد ین باید  توجه ویژه‌ای به این عوامل د اشته باشند ، بنابراین یکی از هد ف‌گذاری‌ها برای افزایش قد رت باروری یك زن، توجه بیشتر به تغذیه‌ای او د ر پنج سال اول زند گی و سپس د ر د وران بلوغ است. بسیاری از مسائل و موضوعات مربوط به سلامت فرد  ابتد ا د ر د وران کود کی و پس از آن د ر سنین بلوغ پایه‌ریزی می‌شود  و به همین د لیل هم توجه به سبک زند گی د ر این سنین بسیار مهم است.

د خترانی كه د ر د وران بلوغ چاق بود ه‌اند ، معمولاً به د رمان‌های باروری نیز، سخت‌تر پاسخ می‌د هند . بسیاری از افراد  پس از پایان د وران بلوغ د چار افزایش وزن و چاقی می‌شوند ، زیرا سوخت و ساز بد ن پس از گذر از این د وران کاهش می‌یابد  و الگوهای ناسالم غذایی که د ر د وران بلوغ د اشته‌اند ، می‌تواند  آن‌ها را د چار چنین مشکلاتی سازد  که به د نبال آن اختلالات تخمک‌گذاری را د ر اوایل د وران جوانی تجربه می‌کنند .

 

 

پیروی از یک رژیم غذایی اصولی

به د ختران نوجوان توصیه می‌شود  د ر صورت اضافه وزن و چاقی از یک رژیم غذایی اصولی پیروی کنند  و به سراغ رژیم‌های غلط تک‌خوری و بسیار کم کالری نروند . با یک صبحانه خوشمزه و سرشار از پروتئین روز خود  را شروع کنید  و وعد ه غذایی صبحانه را حذف نکنید . وعد ه‌های غذایی منظم د اشته باشید . از فست‌فود ها و غذاهای آماد ه تا حد  امکان پرهیز کنید . مصرف قند های ساد ه و شیرینی‌ها را نیز کاهش د هید .

 نوشید ن آب کافی د ر طول روز را فراموش نکنید ؛ زیرا د ر رژیم‌ها کاهش وزن، بد ن آب از د ست می‌د هد . خواب کافی د اشته باشید . فعالیت بد نی منظم را از سنین نوجوانی د ر سبک زند گی خود  قرار د هید . این عاد ات تنها بخشی از مسیر کاهش وزن و رسید ن به وزن مناسب و حفظ آن است و برای رسید ن به هد ف باید  با تغذیه و سبک زند گی سالم همراه باشد .

 بیشتربخوانید:

کودکان زیر 5 سال؛ چه بخورند؟

 

رسید ن به وزن مناسب قبل از بارد اری

برای تجربه یک بارد اری سالم، سلامت قبل از بارد اری اهمیت ویژه‌ای د ارد . د ستیابی به وزن مناسب قبل از اقد ام به بارد اری می‌تواند  شانس بارد اری را افزایش د هد  و خطر عوارض آن را به حد اقل برساند ، بنابراین یکی از عوامل تأثیر‌گذار برای طلایی‌تر شد ن 1000 روز اول زند گی فرزند ان، وزن مناسب ماد ر قبل از تصمیم به بارد اری و وزن‌گیری صحیح او د ر طول 9 ماه بارد اری است.

 

 

برچسب ها: کودک، رژیم غذایی، افزایش وزن، افزایش قد تعداد بازديد: 880 تعداد نظرات: 0

نظر شما درباره این مقاله چیست؟

فیلم روز
تصویر روز