Loading...
شما از نسخه قدیمی این مرورگر استفاده میکنید. این نسخه دارای مشکلات امنیتی بسیاری است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وبسایت و دیگر وبسایت ها را به خوبی نمایش دهد.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه به روز رسانی مرورگر اینجا کلیک کنید.
دوشنبه 18 اسفند 1399 - 20:54

3
اسفند
مد یریت تغذیه‌ای سینوزیت

مد یریت تغذیه‌ای سینوزیت

عفونت سینوسی اختلالی است که بخش قابل توجهی از جمعیت کشورها را د ر سراسر جهان تحت تأثیر خود  قرار می‌د هد . علت اختلالات سینوسی التهاب و انسد اد  مجاری بینی د ر پی تجمع مواد  عفونی د ر سینوس‌ها و تشکیل کلنی باکتری‌ها است.

سپید ه حقی‌فر - کارشناس ارشد  تغذیه

 

 تحریریه زندگی آنلاین : عفونت سینوسی اختلالی است که بخش قابل توجهی از جمعیت کشورها را د ر سراسر جهان تحت تأثیر خود  قرار می‌د هد . علت اختلالات سینوسی التهاب و انسد اد  مجاری بینی د ر پی تجمع مواد  عفونی د ر سینوس‌ها و تشکیل کلنی باکتری‌ها است که منجر به احساس ناخوشایند  و ناراحتی د ر فرد  د ارای سینوزیت می‌شود . عوامل تغذیه‌ای نظیر شیرد هی طولانی‌مد ت نوزاد  و پرهیز از معرفی زود هنگام غذاهایی که می‌توانند  به طور بالقوه آلرژیک باشند ، می‌توانند  احتمال بروز اختلالات آلرژیک و سینوسی را د ر نوزاد  کاهش د هند . به ماد ران جوان توصیه می‌شود  شیرد هی کود ک را حد اقل تا ۶ ماهگی او اد امه بد هند  و از ارائه غذاهای آلرژیک شناخته شد ه مانند  شیر گاو، تخم‌مرغ، ماهی، آجیل و مغزها، ذرت، گند م، سویا و کاکائو د ر طول سال اول زند گی کود ک خود د اری نمایند . ارزیابی اولیه پزشکی د ر بیمار مبتلا به سینوزیت با هد ف شناسایی هرگونه مواجهه با عامل آلرژیک صورت می‌گیرد . د ر صورتی که فرد  مستعد  واکنش‌های آلرژیک است، باید  از مواجهه با عوامل آلرژیک از جمله غذاهای مشکوک، گرد ه گل، گرد  و غبار، حشرات و شوره حیوانات خانگی خود د اری نماید . با توجه به اینکه التهاب می‌تواند  د ر اختلالات سینوسی د خیل باشد ، توجه به نقش تغذیه د ر پاسخ‌های التهابی می‌تواند  کمک‌کنند ه باشد . د ر واقع تغذیه را می‌توانیم به عنوان مهم‌ترین عامل د ر بهبود  عملکرد  ایمنی و کنترل التهاب د ر بد ن معرفی کنیم و بسته به نوع الگوی غذایی افراد ، تغذیه می‌تواند  اثر مثبت یا منفی د اشته باشد .

 بیشتربخوانید:

از کجا بفهمیم بیماری سینوزیت داریم؟

 

توصیه‌های غذایی

افزایش د ریافت غذاهایی که به د اشتن ویژگی‌های ضد  التهابی شناخته می‌شوند ، می‌تواند  د ر کاهش التهاب مجاری بینی و سینوس مؤثر باشد . د ر فرد  مستعد  واکنش‌های آلرژیک بینی و مبتلا به سینوزیت، اسید های چرب رژیم غذایی و آنتی‌اکسید ان‌ها می‌توانند  تولید  واسطه‌گرهای آلرژیک - هیستامین و لوکوترین‌ها - را تحت تأثیر قرار د هند  و نقش مهمی د ر روند  د رمانی سینوزیت ایفا کنند .

تعاد ل بین اسید های چرب با چند  باند  د وگانه امگا ۶ و امگا ۳ د ر رژیم غذایی ما از اهمیت ویژه‌ای برخورد ار است. آنزیم‌هایی که د ر بد ن این د و نوع از اسید های چرب را متابولیزه می‌کنند  یکسان است، ولی اسید های چرب امگا ۶ پیش‌برند ه التهاب هستند ، د ر حالی که اسید های چرب امگا ۳ التهاب را کاهش می‌د هند . نسبت اید ه‌آل برای د ریافت اسید های چرب امگا ۶ و امگا ۳، 2 به 1 است، ولی رژیم غذایی معمول افراد  جامعه محتوی نسبت ۱۰ به ۱ تا ۲۵ به ۱ از این اسید ‌های چرب است که این نسبت به طور قوی پیش‌برند ه التهاب د ر بد ن است.

ویتامین C سطوح هیستامین را متعاد ل و به عنوان یک آنتی‌هیستامین عمل می‌کند . به علاوه، این ویتامین التهاب را کاهش و عملکرد  سیستم ایمنی را افزایش می‌د هد . مرکبات، گوجه‌فرنگی، توت‌فرنگی، بروکلی و بلوبری منابع غنی از ویتامین C هستند .

ویتامین E می‌‌تواند  از طریق متوقف کرد ن جابجایی نوتروفیل‌ها و مهار تولید  ایمونوگلوبین E علائم سینوزیت را بهبود  ببخشد  و د ر بزرگسالان افزایش د ریافت ویتامین E د ر برابر بروز علائم آلرژی محافظت ایجاد  کند . اسفناج، باد ام، د انه آفتابگرد ان، آووکاد و، ماهی، بروکلی و روغن زیتون منابع غذایی برای د ریافت ویتامین E هستند . ویتامین A به د لیل نقشی که د ر محافظت از سلامت غشای موکوسی د ارد ، حائز اهمیت است. این ویتامین د ر سیب‌زمینی شیرین، هویج، سبزیجات سبز برگ و زرد آلو یافت می‌شود . کرستین فلاونوئید  مهمی است که د ر بسیاری از گیاهان از جمله توت‌ها، بروکلی و بسیاری از مغزها و د انه‌ها یافت می‌شود . این ترکیب از طریق مهار ترکیبات التهابی و تثبیت سلول‌های آزاد  کنند ه هیستامین می‌تواند  علائم سینوزیت را بهبود  ببخشد . کورکومین ترکیب فنولی موجود  د ر زرد چوبه با خاصیت ضد  التهابی می‌باشد  که آنزیم‌های متعد د  د خیل د ر مکانیسم‌های التهابی را تعد یل می‌کند . بروملائین ترکیب ضد  التهابی د یگری است که به صورت کمپلکس آنزیمی د ر آناناس یافت می‌شود  و د ر التیام سینوس‌ها می‌تواند  کمک‌کنند ه باشد .

 بیشتر بخوانید:

درمان عفونت سینوس با سرکه سیب

درمان سینوزیت با روش های خانگی

 

 

 

به طور کلی یک رژیم غذایی ضد  التهابی حاوی موارد  زیر است

 ماهی آب‌های سرد  و آجیل و مغزها

 تنوع گسترد ه‌ای از میوه‌ها و سبزی‌جات

 غلات کامل

 و اد ویه‌های ضد  التهاب نظیر زرد چوبه، زنجبیل و رزماری

 

د ر رژیم غذایی ضد  التهابی موارد  ذیل محد ود  یا حذف می‌شود 

 غذاهای با چربی‌های ترانس یا اسید های چرب امگا ۶ بالا از جمله: گوشت فراوری شد ه و قرمز، لبنیات، روغن‌های هید روژنه، روغن ذرت، د انه انگور، باد ام‌زمینی و سویا

 کربوهید رات‌های تصفیه شد ه نظیر نان سفید ، کراکر، کوکی و کیک

 نوشابه‌ها و آب میوه‌ها

موارد  ذکر شد ه از جمله غذاهای معمول شناخته شد ه هستند  که به عنوان علت یا تشد ید  کنند ه علائم سینوزیت شناخته می‌شوند . فرد  مبتلا به سینوزیت می‌تواند  با مشورت با یک مشاور تغذیه و اجرای رژیم حذفی واکنش ایجاد  شد ه د ر پی مصرف این غذاها را مورد  ارزیابی قرار د هد .

 بیشتر بخوانید:

سردردهای سینوزیتی ؛ از علت تا درمان

 

 

سلامت رود ه

د ر بحث ایمنی، سلامت رود ه عاملی است که باید  مورد  توجه قرار گیرد . رود ه جایگاهی مهم برای تعامل بین د نیای خارج و محیط د اخلی بد ن است و د ر طی زمان به سکونت گاهی برای ترکیب مهمی از باکتری‌های مفید  تبد یل شد ه است. از این رو محیط رود ه نقش قابل توجهی د ر تنظیم عملکرد  سیستم ایمنی نه تنها از طریق محافظت د ر برابر میکروب‌های بیماری‌زا بلکه از طریق جلوگیری از فعالیت بیش از حد  سیستم ایمنی که د ر بیماری‌های خود  ایمنی و آلرژی‌های غذایی د ید ه می‌شود  ایفا می‌کند . راهکارهای مورد  استفاد ه جهت محافظت از سلامت رود ه برای افراد  مختلف می‌تواند  متفاوت از هم باشد . با این حال، موارد ی به عنوان توصیه عمومی مطرح است از جمله: پرهیز از التهاب بالا ناشی از مصرف برخی د اروها یا غذاهای‌های آزارد هند ه رود ه و استرس‌های روانی، لایه موکوسی سالم رود ه و ترکیب مناسبی از باکتری‌های سالم.

 

پروبیوتیک‌ها

پروبیوتیک‌ها ارگانیسم‌های زند ه هستند  که فواید  سلامتی برای میزبان خود  د ارند . انواع متفاوتی از پروبیوتیک‌ها مورد  مطالعه قرار گرفته‌اند  و نشان د اد ه شد ه است که می‌توانند  د ر افراد  مبتلا به سینوزیت مفید  واقع شوند . باکتری انتروکوکوس فکالیس می‌تواند  تعد اد  موارد  عود  مشکلات سینوسی و نیاز به د رمان با آنتی‌بیوتیک را کاهش د هد . برخی تحقیقات نشان د اد ه‌اند  که باکتری تولید  کنند ه اسید  لاکتیک از جمله لاکتوباسیلوس اسید وفیلوس می‌تواند  شد ت واکنش‌های آلرژیک سیستم ایمنی و د ر پی آن علایم سینوزیت را کاهش د هد .

 

 

هید راتاسیون و غلظت موکوس

د ریافت مقاد یر کافی آب کمک می‌کند  تا بافت‌های بد ن به خوبی هید راته و غشاهای مجاری بینی مرطوب و از التهاب آن‌ها جلوگیری شود . د ر مقابل، د ریافت مقاد یر بالای قهوه و کافئین بد ن را د هید راته، غلظت موکوس را افزایش و مجاری بینی را ملتهب می‌کند . کافئین به عنوان د یورتیک عمل و بافت‌های بد ن را د هید راته می‌کند  د ر نتیجه آنها را مستعد  التهاب می‌کند . با اینکه شواهد  معتبر علمی وجود  ند ارد ، برخی منابع اد عا می‌کنند  لبنیات با القای تولید  موکوس منجر به تشد ید  علائم سینوزیت می‌شوند  و پرهیز از این گروه غذایی د ر کنترل علائم سینوزیت کمک‌کنند ه است.

 

برچسب ها: آلرژی، سینوزیت، التهاب سینوس، سردردهای سینوزیتی تعداد بازديد: 98 تعداد نظرات: 0

نظر شما درباره این مقاله چیست؟

فیلم روز
تصویر روز